est (google translate)

Teravad ja graafiliselt tugevad plakatid. Marleny teosed puudutavad teravaid ja aktuaalseid teemasid. Marlene plakateid saab sageli välja panna rahvusvahelistel võistlustel.


eng (google translate)

Sharp and graphically strong posters. Marleny’s works touch on acute and topical topics. Marlene’s posters can often be displayed at international competitions.


rus

Остроумные и графически крепкие плакаты. Работы Марлены затрагивают острые и актуальные темы. Плакаты Марлены часто можно встетить на международных конкурсах.


Review: Dmitri Makonnen
Original: https://t.me/posterreview/130


Tags