est (google translate)

Jean tõestab meile, et kõigist uue Šveitsi koolkonna tüübilahenduste mitmekesisusest on Baseli stiil kõige mõõdetum ja konservatiivsem. Ja nii tugev pühendumine uue stiili groteskile on imetlusväärne.


eng (google translate)

Jean proves to us that of all the variety of type solutions of the new Swiss school, the Basel style is the most measured and conservative. And such a strong commitment to the grotesque of the new style is admirable.


rus

Жан доказывает нам, что из всего многообразия шрифтовых решений новой швейцарской школы, базельский стиль — самый размеренный и консервативный. И такая сильная приверженность к гротеску нового стиля вызывает восхищение.


Review: Dmitri Makonnen
Original: https://t.me/posterreview/664